Trống Nhật-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Trống Nhật
  MSSP : Japan Drum 40
  MSSP : Japan Drum 50
  MSSP : Nagado-daiko Drum
 
  MSSP : Trống nhật mới
  MSSP : Taiko Drum
  MSSP : Drum Japan
 
  MSSP : Sản xuất trống nhật
  MSSP : TrN