Trống Nhà Thờ-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Trống Nhà Thờ
  MSSP : TNT 01
  MSSP : TNT 02
 
  MSSP : Trống nhà thờ 01
  MSSP : DD72
 
  MSSP : trống nhà thờ họ
  MSSP : Trống cổ truyền việt nam
 
  MSSP : Trống cổ truyền
  MSSP : Tc1212
  MSSP : Trống nhà thờ họ 01