Trống khẩu, trống đế-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Trống khẩu, trống đế
  MSSP : trống đế
  MSSP : Các loại trống đế