Trống Cơm-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Trống Cơm
  MSSP : TCD92
  MSSP : TC12
  MSSP : TC03
 
  MSSP : TC02