Chiêng, Cồng, Lệnh-Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  BÁN : Chiêng, Cồng, Lệnh
  MSSP : cồng chiêng
  MSSP : Chiêng đồng đẹp
 
  MSSP : set of 8 gongs
  MSSP : set of 6 gongs
  MSSP : Vietnamese Gongs
 
  MSSP : CL3
  MSSP : CL