Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  MẪU TRỐNG MỚI
  MSSP : TD1
  MSSP : TTH88
 
  MSSP : TCD92