Làng nghề Trống Đọi Tam - Cơ sở sản xuất Trống


trong doi tam, lang trong doi tam

Trống Hoàng Gia

  MẪU TRỐNG MỚI
  MSSP : SM2PVC
  MSSP : BDLGR992
 
  MSSP : BDL22